IP BOX

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadząca do preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym, wytworzonym w ramach pozarolniczej działalności badawczo-rozwojowej. 

Jednym z istotnych warunków zastosowania preferencyjnej stawki podatku jest konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji rachunkowej umożliwiającej obliczenie podstawy opodatkowania. Przepisy dotyczące IP Box (niestety) nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowanej preferencji IB BOX. Dodatkowo przedstawione przez Ministerstwo Finansów Objaśnienia dotyczące tego zagadnienia nie pozwalają na jednoznaczne określenie zakresu ewidencji jaki powinien zostać przez podatnika wdrożony celem wypełnienia wymagań ustawodawcy. Biorąc jednak pod uwagę lakoniczne wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Finansów należy uznać, iż punktem wyjścia do prawidłowej ewidencji powinny być szczególne zasady ujmowania zdarzeń w zakresie dotyczącym wszystkich pozycji, zarówno tych wynikowych jak i bilansowych (m.in. rozrachunków). 

W naszej ocenie ujęcie księgowe tego zagadnienia będzie wymagało szeregu działań mających na celu:

  • Dostosowania obecnego systemu akceptacji zdarzeń (m.in. akceptacja merytoryczna i księgowa),
  • Wprowadzenia szeregu czynności formalnych, które ze względu na swoją archaiczność zostają często pominięte przez jednostki prowadzące pełne księgi handlowe
  • Zmianę zapisów w polityce rachunkowości prowadzących do wprowadzenia zmian w ewidencji zdarzeń
  • Wprowadzenie nowych pozycji w planie kont pozwalających w sposób prosty i wiarygodny wyodrębnić wszystkie księgowania związane z wprowadzonym rozwiązaniem IP BOX

Urzędy skarbowe mogą kontestować prawidłowość prowadzonych ksiąg nie tylko w zakresie planu kont oraz sposobu ujmowania zdarzeń gospodarczych, ale również w zakresie czynności formalnych wynikających z Ustawy o rachunkowości, które często nie są w pełni wypełniane przez jednostki prowadzące księgi handlowe. Na powyższe wskazuje charakter wyjaśnień udzielonych przez Ministerstwo Finansów, które w punkcie 5 Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. odnosi się nie tylko do planu kont, ale również do ogólnych zasad prowadzenia ksiąg oraz ich istotnego znaczenia dla całości proponowanego rozwiązania.

Działania podejmowane przez Podatników powinny być każdorazowo dopasowane do działalności Spółki oraz charakteru IP BOX. Nie ulega jednocześnie wątpliwości, iż praktyka stosowania powyższych rozwiązań będzie się kształtować w ciągu kolejnych miesięcy. Objaśnienia wskazane przez Ministerstwo Finansów dostarczają szeregu wątpliwości, a w ocenie autora tekstu są często niepraktyczne i nieuzasadnione. Do decyzji Podatnika należy pozostawić uproszczenia w stosowaniu ewidencji księgowej, przy jednocześnie świadomości ryzyka jakie zostało zaakceptowane.

Biorąc pod uwagę nasze kompetencje oraz doświadczenie w prowadzeniu ksiąg oraz projektowaniu polityki rachunkowości jesteśmy gotowi do wsparcia Państwa w tym zakresie. Współpraca we wprowadzeniu zmian będzie wymagała dużej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, wysoce wykwalifikowanego personelu księgowego oraz świadomości, iż wskazówki dostarczane przez Ministerstwo Finansów nie są jednoznaczne i mogą wymagać pewnych modyfikacji wdrożonych rozwiązań w przyszłości.