Zmiana opodatkowania spółek komandytowych

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących zmiany opodatkowania spółek komandytowych oraz w związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami pragniemy przedstawić Państwu naszą interpretację uchwalonych przepisów. Uznaliśmy, iż informacja ta może okazać się dla Państwa niezbędna w ocenie skutków przyszłych decyzji związanych z racjonalizacją rozliczeń podatkowych. Wierzymy również, iż w najbliższych dniach Ministerstwo Finansów zdecyduje się na publikację objaśnień do uchwalonej ‘ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw’ (dalej: Ustawa).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy spółki komandytowe mają prawo wyboru, co do momentu uzyskania statusu podatnika. Wg Ustawy zmiana statusu podatnika może nastąpić:

 • począwszy od 1 stycznia 2021 roku bądź
 • począwszy od 1 maja 2021 roku.

Ze względu na brak wytycznych, co do formy informowania urzędu skarbowego o podjętej decyzji oraz sposobie jej podjęcia należy zaznaczyć, iż ze względów dowodowych najlepszą formą udokumentowania decyzji, co do wyboru momentu uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest podjęcie uchwały przez wspólników podmiotu oraz przekazanie informacji na temat podjętych decyzji do urzędu skarbowego. Wydaje się, iż czynności te powinny nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r. (w przypadku zmiany umowy spółki, dla potrzeb wydłużenia roku obrotowego do 16 miesięcy przepisy szczegółowo określają sposób postępowania).

Abstrahując od kwestii informowania urzędu skarbowego, co do momentu uzyskania statusu podatnika uważamy, iż szczególną analizą należy objąć kwestie powiązania wprowadzonej Ustawy z obecnie funkcjonującymi zapisami Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z przepisami przejściowymi zdefiniowanymi m.in. w art. 12 Ustawy, jednostki, dla których rok obrotowy planowo kończył się 31 grudnia 2020 r. mogą rozważyć następujące działania:

 1. wydłużenie obecnego roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., tj. o kolejne 4 miesiące. W takim wypadku zamknięcie ksiąg rachunkowych nastąpi 30 kwietnia 2021 r. i będzie obejmować okres 16 miesięcy (bez przeprowadzania procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.). 
 2. przeprowadzenie zamknięcia ksiąg rachunkowych dnia 31 grudnia 2020 r. a następnie ponowne zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. 

Ze względu na brak możliwości jednoznacznej interpretacji przepisów prawa bilansowego odnoszących się do rozwiązania wskazanego w pkt i, w szczególności w zakresie skutków, które może wywołać zmiana polegająca na wydłużeniu roku obrotowego rekomendujemy skorzystanie z możliwości opisanej w pkt 2.

W przypadku skorzystania z rekomendowanej opcji Jednostka będzie musiała – w naszej ocenie – dokonać następujących czynności, które zostały wskazane w punktach poniżej:

 • na dzień 31 grudnia 2020 r. dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego przygotować sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r.
 • w przypadku, w którym sprawozdanie finansowe spełnia wymogi wskazane w art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe należy poddać badaniu.
 • dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w art. 53 Ustawy o rachunkowości
 • w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia, na Kierowniku jednostki spoczywa obowiązek złożenia tego sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego, zgodnie z art. 69 Ustawy o rachunkowości
 • na dzień 30 kwietnia 2021 r. dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych, za okres 4 miesięcy roku 2021
 • w terminie 3 miesięcy od dnia 30 kwietnia 2021 r. przygotować sprawozdanie finansowe za okres 4 miesięcy zakończonych 30 kwietnia 2021 r. Ze względu na fakt, iż – naszym zdaniem – sprawozdanie to nie będzie sprawozdaniem rocznym, podlegającym badaniu, w rozumieniu art. 45 ust. 3 Ustawy o rachunkowości nie będzie wymagać też sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale. Należy jednak zwrócić uwagę, iż sprawozdanie finansowe za ten okres będzie wymagało prezentacji danych porównawczych w sposób odmienny aniżeli sprawozdanie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. dla bilansu dane porównawcze powinny zostać przedstawione na dzień 31 grudnia 2020 r., a dla rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. W naszej ocenie sprawozdanie finansowe za ten okres nie będzie spełniało wymogów ‘rocznego’ sprawozdania finansowego i nie powinno podlegać zatwierdzeniu oraz badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku prawidłowej interpretacji przez nas tych przepisów sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie sprawozdaniem finansowym rocznym, obejmującym okres 12 miesięcy i to ten dokument będzie przedmiotem badania sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek spełniających warunki wskazane w art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). 


Ze względu na brak objaśnień do uchwalonych przepisów należy wskazać, iż powyższa interpretacja może ulec zmianie w wyniku kształtowania się linii orzeczniczej. W naszej ocenie mogą wystąpić istotne zmiany w ocenie prawidłowości podejścia polegającego na przygotowaniu sprawozdania za 12 miesięcy 2021 r. Ponadto pozostanie nadal techniczna kwestia przygotowania sprawozdania finansowego za 12 miesięcy roku 2021, przy zamkniętych księgach za okres 4 miesięcy oraz wątpliwości, co do konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji pozycji bilansowych, zgodnie z art. 26 Ustawy o rachunkowości. Informacje na ten temat będziemy Państwu przekazywać sukcesywnie na stronie internetowej lub w trakcie rozmów z Państwem. 

W przypadku jakichkolwiek pytań do powyższego materiału prosimy o kontakt.